Jak już pisaliśmy, konkurs, który ogłosiliśmy w „Przyrodzie Polskiej", a który jest związany z treścią artykułów i zdjęciami zamieszczonymi na naszych łamach cieszy się dużym zainteresowaniem.

Dostajemy liczne odpowiedzi starannie opracowane przez dzieci i młodzież ze szkół różnych szczebli. Oficyna wy­dawnicza Multico, wydawca książek przyrod­niczych widząc duże zainteresowanie przyrodą i ekologią naszych czytelników, postanowiła ufundować atrakcyjne nagrody książkowe dla autorów najciekawszych odpowiedzi i opraco­wań. Panie Lidia Piechocka i Maryla Woźniak napisały do nas z Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej z Łukowa list, który pozwolimy sobie zacytować:

„Jesteśmy nauczycielkami biologii i przyro­dy w Zespole Szkół Specjalnych w Łukowie. Ogłoszony w październiku przez państwa re­dakcję konkurs jest strzałem w dziesiątkę. Na­si uczniowie nie mają szans równego startu w ogólnopolskich konkursach, gdyż samo­dzielnie nie są w stanie wykonać postawionych przed nimi zadań. A tu w Przyrodzie Polskiej, którą prenumerujemy od lat pojawia się kon­kurs z zadaniami, które nasi uczniowie byli w stanie rozwiązać zupełnie samodzielnie. Oczywiście wyszukiwanie odpowiedzi zajęło im więcej czasu niż uczniom pełnosprawnym. Jednak trud się opłacał. Trzeba było widzieć zaangażowanie i zapal z jakimi pracowali nasi uczniowie. Na jednych zajęciach mogłyśmy obserwować jak uczniowie radzą sobie z czyta­niem i pisaniem, wyszukiwaniem informacji, wyszukiwaniem ilustracji - to rzeczy bardzo trudne dla ucznia niepełnosprawnego intelektualnie. Udzielanie odpowiedzi było dla na­szych dzieci nauką przez zabawę, zajęciami rewalidacyjnymi bez przymusu (uczniowie wy­szukiwali i wskazywali na zdjęcia w kolorze, zaś w pytaniach były czarno-białe).

Z cierpliwością uczniowie czekają na wyni­ki ich wytrwałej pracy, zaś my jesteśmy cieka­we czy podejmą dalszy trud udzielania odpo­wiedzi na pytania konkursowe Mamy przeko­nanie, że tak będzie."

Redakcja, korzystając z uprzejmości oficy­ny wydawniczej „Multico" postanowiła na­grodzić trud dzieci z Łukowa i przesłać im wspaniałe książki tej oficyny, które również uczą poprzez zabawę.

Nagrody przeznaczamy dla:

• Natalii Wójcik,

• Doroty Krasnodębskiej,

• Emilki Celińskiej-Drozd,

• Moniki Kulikowskiej,

• Sebastiana Szczygła,

• Pawła Celińskiego - Jakubowicza

• i Agaty Nowak.

Dzieci jest ośmioro, wysyłamy zatem osiem pozycji książkowych, by każde dziecko otrzymało indywidualną nagrodę.

My również jesteśmy dumni, że nasz kon­kurs cieszy się takim uznaniem, aby więc dzie­ci odczuły jeszcze większą radość publikuje­my na naszych łamach ich odpowiedzi. W kolejnych numerach Przyrody Polskiej będzie­my nagradzać i publikować również inne odpowiedzi na nasz konkurs. Oficyna Wydawni­cza Multico obiecała, że miesiąc przeznaczy kilka książek dla naszych konkursowiczów.

A oto odpowiedzi dzieci ze szkoły w Łukowie:

•Jaki król polski wydał zarządzenie o ochro­nie żubra, tura, bobra, sokoła i łabędzia?

Zygmunt Stary (1506 - 1548).

• Czym odżywia się jeż i kiedy zapada w sen zimowy?

Jeż jest zwierzęciem, które przy spadku temperatury poniżej +15st.C zapada w sen zimowy.

Jeż zjada przede wszystkim ślimaki, dżdżow­nice. Pokarmem jeża są też drobne bezkrę­gowce i małe gryzonie, jaja ptaków wybiera­ne z naziemnych gniazd, jak również węże i jaszczurki. Czasem korzystają też z padliny i owoców opadłych z drzew.

• Co to jest skala eoliczna?

Skała eoliczna powstaje na skutek działania

wiatru. Taką skałą jest less.

•Jakie ptaki dzięki istnieniu Jeziora Oraw­skiego są ptakami lęgowymi na Orawie? Są to ptaki wodne: chruściele - wodnik, kokoszka, łyska, kaczki: krzyżówka, krakwa, cyranka, cyraneczka, czernica, perkozy

• dwuczuby i perkozek, a zalatują rybitwa rzeczna, mewy - śmieszka i białogłowa oraz królewski bielik. Ogólna liczba ptaków lęgo­wych na Orawie przekracza 140 gatunków.

•Jakie największe zwierzę zamieszkuje w Lasach Chojnowskich? Tym zwierzęciem jest łoś.

•Jaką wartość miały w przeszłości przyprawy?

Były powodem wojen, ich wartość przewyż­szała wartość klejnotów, dla ich zdobycia przedsiębrano dalekie i niebezpieczne wy­prawy a ich posiadanie było wyznacznikiem zamożności. W Imperium Rzymskim funt cynamonu miał wartość 5 kg srebra.

Następnie dzieci właściwie przyporządko­wały wszystkie zamieszczone zdjęcia do arty­kułów, z których pochodziły.

Zdajemy sobie sprawę w redakcji, że dzie­ci ze szkoły w Łukowie zadały sobie znacznie więcej trudu w rozwiązywanie konkursu niż dzieci z innych szkól, chcemy się jednak pochwalić, że odpowiedzi nadeszło znacznie więcej. W miarę możliwości najciekawsze będziemy publikować, a jeśliby zabrakło nam w naszym Biuletynie - będziemy je omawiać. Konkurs kontynuujemy licząc na dalszą wspa­niałomyślność Multico i zainteresowanie młodzieży zarówno konkursem, jak i przyrodą.

 

Archiwum - powrót

Aktualności - powrót