HISTORIA

               W dniu 1 września 1960 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie powołało Szkołę Podstawową   Specjalną   z   siedzibą   przy   ul. Stodolnej 5 w Łukowie.

               Ze względu na bardzo trudne warunki lokalowe (szkoła obejmowała jedną salę lekcyjną o powierzchni 25m) oraz brak wystarczającego wyposażenia technicznego w szkole zorganizowano jedynie zajęcia na poziomie klasy drugiej i trzeciej. Początkowo jedynym nauczycielem placówki był skierowany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie, Oddział Szkolnictwa Specjalnego mgr Henryk Milczarek . W następnych latach  zarówno  liczba uczniów jak  i kadra nauczycielska systematycznie ulegała zwiększeniu. Od roku szkolnego 1965/66 szkoła stała się samodzielną jednostką budżetową.

Jej kierownikiem była Pani Zofia Kowal . Rok później placówka otrzymała nową siedzibę po Przedszkolu nr 2 przy ulicy Świerczewskiego 34 w Łukowie. W latach 80 - tych lokalizacja Szkoły została zmieniona na ul. Piłsudskiego 28. Nowy adres placówki pozostał aktualnym do dziś. Od 02.08.1977r. dyrektorem szkoły była Pani Danuta Sadło . W roku szkolnym 1978/79 rozpoczęto działania dostosowawcze, w wyniku których do szkoły mogły uczęszczać 7 - letnie dzieci. Ważnym wydarzeniem dla rozwoju Szkoły Specjalnej w Łukowie było zawarcie w 1979 roku dwustronnej umowy porozumienia na czas nieokreślony pomiędzy Spółdzielnią Inwalidów im. Gen. Fr. Kleeberga w Łukowie, a  Szkołą  Podstawową  Specjalną  w  Łukowie  o  zakresie  i formach współpracy w ramach społecznego ruchu opiekuńczego Spółdzielni Inwalidów nad placówkami oświatowo - wychowawczymi specjalnymi.

W kolejnych latach dyrektorami szkoły byli:

  • od 01.09.1984r. Pan Jan Miszczak
  • od 01.09.1987r. Pani Edwarda Okoń
  • od 01.09.1989r. Pan Jan Miszczak
  • od 01.09.1990r. Pani Jadwiga Trochim

               W związku z wprowadzoną reformą szkolnictwa i oświaty od dnia 1 września 1999 roku Szkoła Podstawowa Specjalna w Łukowie została przekształcona w Zespół Szkół Specjalnych, którego dyrektorem został Pan Marian Michałko.

       Dzięki przychylności władz Starostwa  i   Rady    Powiatu      w Łukowie, rozpoczęto działania zmierzające do realizacji projektu budowy nowego obiektu, usytuowanego przy ul. Międzyrzeckiej 70A. Dokumentacja techniczna budynku szkoły została sporządzona w marcu 2004r. Realizacja inwestycji możliwa była dzięki pomocy finansowej PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, którą rozpoczęto w grudniu 2004r. Od roku szkolnego 2006/2007 uczymy się i pracujemy w nowym budynku szkoły.

Ważnym wydarzeniem w historii szkoły, było nadanie jej na sesji Rady Powiatu imienia Marii Konopnickiej w dniu 16 września 2005r. oraz zatwierdzenie projektu i wykonanie sztandaru. Od tego momentu pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Łukowie.

      W roku szkolnym 2009/2010 kierownictwo Zespołem Szkół Starostwo Powiatu Łukowskiego powierzyło panu Januszowi Zboinie.  Przy szkole powstał  Ośrodek Wychowawczy. Pierwszego września 2010r. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej przekształcono w Zespół Placówek, w skład którego wchodzą: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy. Aktualnie placówka zatrudnia 67 nauczycieli - w tym 21 dyplomowanych, 16 mianowanych, 22 kontraktowych i 8 stażystów - 7 pracowników administracji i 21 obsługi.

W Zespole uczy się  174 uczniów.

               Fakt, że szkoła jest dzisiaj w stanie objąć szeroką pomocą edukacyjną i społeczną tak dużą liczbę uczniów jest przede wszystkim zasługą tych, którzy pracowali nad jej powstaniem, poszerzeniem i doskonaleniem oferty edukacyjnej.