Łuków: Organizacja wycieczki dla pracowników Zespołu Placówek w Łukowie na wyspę Zakynthos.
Numer ogłoszenia: 58971 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Placówek w Łukowie , ul. Międzyrzecka 70A, 21-400 Łuków, woj. lubelskie, tel. 25 798 27 72, faks 25 798 27 72.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wycieczki dla pracowników Zespołu Placówek w Łukowie na wyspę Zakynthos..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem przetargu jest organizacja wyjazdu dla pracowników Zespołu Placówek w Łukowie na wyspę Zakynthos. Termin wyjazdu: od 04.07.2014 r. do 11.07.2014 r. , ilość osób: 30 - 40 osoby dorosłe. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Przelot samolotem z Warszawy na wyspę Zakynthos., kierunek wycieczki Grecja, do ok. 200 m od hotelu,w cenie wycieczki: przelot samolotem, obowiązkowa opłata lotniskowa, obowiązkowa dopłata transportowa, tr ansfer lotnisko - hotel - lotnisko, zakwaterowanie: 7 noclegów, wyżywienie pełne, rozrywki,pokoje dwu-, trzyosobowe z TV/SAT, telefonem, łazienką (prysznic lub wanna, suszarka do włosów, WC), klimatyzacją sterowana centralnie, lodówką oraz zestawem do kawy-herbaty,wyżywienie; All Inclusive kuchnia międzynarodowa, śniadania, śniadania dla śpiochów, obiady, kolacje w formie bufetu, w międzyczasie przekąski, kawa, ciasteczka, lody, przekąski nocne, napoje dostępne od 1000 do 2400,baseny: na terenie hotelu do dyspozycji gości, zjeżdżalnie, leżaki, materace i parasole bezpłatnie, bar przy basenie bezpłatnie animacje: w ciągu dnia animacje prowadzone przez zespół hotelowy sport i rozrywka: bezpłatnie: tenis ziemny i stołowy, animacje dla dorosłych np. poranna gimnastyka, boule, karaoke, kabaret, muzyka na żywo, zwiedzanie miasta Korfu,dodatkowe zwiedzanie: do wybory co najmniej 4 wycieczki fakultatywne;Zamawiający wymaga, aby usługa była realizowana z należytą starannością i zasadami bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu wycieczki;zorganizowania wstępów oraz pokrycie kosztów do zwiedzanych obiektów;zapewnienia przewodnika i pilota z odpowiednimi uprawnieniami;zapewnienia autokaru z klimatyzacją i barkiem;ubezpieczenia uczestników wyjazdów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW, KL), wszystkie ubezpieczenia są bez franszyzy redukcyjnej;przyjęcia warunków płatności - przelewem 7 dni od daty otrzymania faktury VAT po wykonaniu usługi;dopuszcza się możliwość opłacenia zaliczki przed wykonaniem usługi do wysokości ok. 40 % wartości wycieczki;..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.00.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 24.03.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zssplacowek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Placówek w Łukowie ul. Międzyrzecka 70 A 21-400 Luków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2014 godzina 13:00, miejsce: Zespół Placówek w Łukowie ul. Miedzyrzecka 70 A 21-400 Luków.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 14.05.2014.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie